MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ
İbrahim AVŞAROĞLU

16 Kasım 2020

Vergi Yapılandırması Başladı!

 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 

Yapılandırma Kapsamında Olan Bazı Vergi ve Borçlar Aşağıdaki Gibidir;

 • Gelir Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi,
 • Özel Tüketim Vergisi,
 • Gümrük Vergisi,
 • Sosyal güvenlik primi idari cezaları
 • Trafik cezası, para cezası, idari para cezası,
 • TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri,
 • Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerinin borçları,
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen alacaklar
 • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 • İl özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri
 • KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları
 • Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçlar,
 • Gecikme cezaları ve faiz zamları kapsamında olan diğer kamu alacakları,

 

Yapılandırma Genel Hükümleri;

 • Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, gerekmektedir.

 

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

 

  1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının (ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde %50) tahsilinden vazgeçilir.

  2) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 (ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde %12,5) indirim yapılır.

  3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 (ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde %25) indirim yapılır.

 • Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar aşağıda tabloda katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

 

Altı eşit                              taksit için

1,045

Dokuz eşit taksit için

1,083

On iki eşit taksit için

1,105

On sekiz eşit taksit için

1,15

 

 • Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

 

 • Tam mükellef gerçek kişilerin, ihracattan kaynaklanan hasılatlara ilişkin hadleri ve diğer şartları sağlaması halinde Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacaktır.

 

 • Lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen hüküm, 31.12.2025'e kadar uzatılmıştır.

 

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30.06.2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir.

 

 • Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021'e kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

 

 • Vergi Usul Kanunu'na göre defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecektir.

 

 • Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 • Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 • 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacaktır.


Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Vermeyenlerin faaliyeti durduruluyor!

24 Nis 2022

Toplam 60 Milyar liralık KGF destek paketleri başladı!

22 Şub 2022

Vergi Yapılandırması Başladı!

16 Kas 2020

Esnaf ve Sanatkarlarımız Zor Durumda!

02 Eki 2020

             Türk lirasındaki Değer Kaybı Devam Edecek mi?

10 Ağu 2020

Gaziantep İhracatı Covid-19 krizinden ne kadar etkilendi!

05 Tem 2020

İş Dünyamızda Borçlanma Sorunu!

14 Haz 2020

Teşvikler için geç kalmayalım

06 Haz 2020