MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ
İbrahim AVŞAROĞLU

24 Nisan 2022

Vermeyenlerin faaliyeti durduruluyor!

                       Dağıtıcı, Madeni Yağ, Akaryakıt veya LPG Oto gaz Bayilik lisansı bulunanlar   Vergi Dairesine   31 Mayıs 2022 tarihine kadar Teminat vermek zorunda?  Vermeyenlerin faaliyeti durduruluyor!

 

                           Akaryakıt ve LPG piyasasında kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmenin yanı sıra, Petrol Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan teminat alma yetkisi verilmişti.

Değişiklik ile ilgili ; 531 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

 

1- Yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dâhil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın;

 

  1. Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanlardan 2021 yılı için 1 milyon Türk lirası kadar (Vergi Usul Kanunu ilgili maddesinde düzenlenen tutarın yirmide biri)

 

  1. Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden bayilik lisans sahiplerinin ise, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde düzenlenen azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında, teminat vereceklerdir.

 

2- Sadece LPG ile ilgili “Oto Gaz Bayilik Lisansı” olanlar, yukarıda belirtilen teminat tutarının yarısı kadar teminat verecektir.

 

3- Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında, teminat verilecektir.

 

4- Faaliyetlerine öteden beri bayilik lisansı kapsamında faaliyetine devam eden bayilerin vermesi gereken teminat, içinde bulunulan yılda verilip bir önceki yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere tanınan %5 vergi indiriminden yararlanma hakkı bulunan bayiler tarafından yukarıda 1/b maddesinde açıklanan teminat tutarının 1/5’i oranında teminat verilir.

 

https://ivd.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesi'nde yer alan "Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi" üzerinden vergiye uyumlu mükellef olunup olunmadığı sorgulanabilecektir.

 

5- Adi ortaklıklar, adi ve eshamlı komandit şirketler ile kolektif şirketler tarafından verilmesi gereken teminat, ortaklığın/şirketin brüt satışları dikkate alınarak hesaplanır. Anılan maddenin beşinci fıkrası hükümlerinin söz konusu mükellefler hakkında uygulanabilmesi için ortakların tamamının fıkrada öngörülen şartları taşıması gerekmektedir.

 

 Tebliğ kapsamında belirlenen teminatların;

 

  1. a) Yeni işe başlayan mükelleflerce, teminat zorunluluğu getirilen lisanslara sahip oldukları tarihten itibaren bir ay içerisinde,
  2. b) Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar,

 

yukarıda bilgisini verdiğimiz teminat tutarlarının yatırılması gerekmektedir.

 

Kanunda belirtilen sürelerde teminat verilmediği durumda 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı LPG Piyasası Kanununun ilgili maddelerince  “Bu Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.

Mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Döviz Varlığı Altın dahil (YP) 15 Milyonu aşan şirketler TL kredi kullanamayacak!

26 Haz 2022

Vermeyenlerin faaliyeti durduruluyor!

24 Nis 2022

Toplam 60 Milyar liralık KGF destek paketleri başladı!

22 Şub 2022

Vergi Yapılandırması Başladı!

16 Kas 2020

Esnaf ve Sanatkarlarımız Zor Durumda!

02 Eki 2020

             Türk lirasındaki Değer Kaybı Devam Edecek mi?

10 Ağu 2020

Gaziantep İhracatı Covid-19 krizinden ne kadar etkilendi!

05 Tem 2020

İş Dünyamızda Borçlanma Sorunu!

14 Haz 2020

Teşvikler için geç kalmayalım

06 Haz 2020